دکوراسیون

دکوراسیون

 10 ايده برای دکوراسيون داخلی منزل 


ھمه ی اﯾده ھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه ی زﯾاد
نيست. اگر به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير
  دادن خانه تان ھستيد، 

این 10 مورد می تواند کمکتان کند

1( تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دھيد: مبلمان را از کنار دﯾوار  برداشته و سعی کنيد آنھا در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد. مثلا
کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث می شود که اتاق
وسيعتر نشان دھد.

2( ﯾک دﯾوار را رنگ کنيد: ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز 
ھست را به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازن ھنری از آن آوﯾزان کنيد
و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد. البته دقت داشته باشيد که
رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد

3( از گل و گياه استفاده کنيد: گل و گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. اگر علاقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد، می توانيد از    
گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعیتشخيص داد.

4( ﯾک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازﯾد: قاليچه ھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاق ھ ای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه
ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.

5( تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان کنيد: تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتر 
استفاده کنيد. ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.

6( مجسمه ھا را در ﯾک جا جمع کنيد: مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار 
دھيد. اﯾن مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

7( از کوسن ھای تزئينی استفاده کنيد: اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بو ی جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را 
نيز باشکوه تر جلوه ميدھد.

8( لامپ ھا و لوسترھا را عوض کنيد: لوسترھا و لامپ ھا جزء وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بين نده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان 
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد. به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند، و ضمناً با لوا زم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.

9( لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی، به اتاقتان رنگ می دھد. اﯾن رواندازھا و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می 
باشد. با توجه به روحيه و سليقه ی خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.

10( لوازم اضافی را از جلوی دﯾد بردارﯾد: وساﯾل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه ی اتاق می شود. برای برگه ھا، اسباب بازﯾھای بچه ھا، و 
ساﯾر اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را بر ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببينيد.

0 page

نظرات (0) جمعه 23 تير 1396 - 17:45 بازدید : 3953
پرینت این مطلب افزودن به علاقه مندی ها ارسال به دوستان

لیست نظرات

هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده است.

ثبت نظر جدید

نام پست الکترونیک آدرس سایت متن نظر
متن تصویر